What is the extent of the death of Christ? O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? This salvation, which was first announced by … 0 Votes. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 10Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. (Hebrews 2:3–4), Why did Jesus have to be made "perfect" (Hebrews 2:10). 2 For if the word spoken through angels proved [] unalterable, and every violation and act of disobedience received a just [] punishment, 3 how will we escape if we neglect so great a salvation? Hebrews 2:7 New Testament and Second Temple Judaism scholar Eric Mason argues that the conceptual background of the priestly Christology of the Epistle to the Hebrews closely parallels presentations of the messianic priest and Melchizedek in the Qumran scrolls. Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 1 Thess 5:23. The Founder of Salvation. The Danger of Drifting Hebrews 2:1. how shall we escape if we ignore so great a salvation? Hebrews 2 New King James Version (NKJV) Do Not Neglect Salvation. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. • What are some things that may cause us to drift away from faith? It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Was Jesus considered lower than the angels because, although still God, he was birthed by a woman and walked the earth as a human? 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . [5] Even the humiliation of Christ, however, is made to support the thesis of his overwhelming superiority over angels because, AS ADAM WAS CREATED, even man was superior to angels. 4 Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 6 Verse 10 – Everything was made by Him and for Him. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Christ became a man, in every respect, in order to completely destroy the Devil's power of death and sin over man (Hebrews 2:14–17). How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 2 For this reason we must pay much closer attention to [] what we have heard, so that we do not drift away from it. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 0 Votes, Hebrews 2:3 - 4 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Why did the children of Israel wander for 40 years? 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 14Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: As Lenski expressed it, "With Hebrews 2:5 humiliation begins, the humiliation of Christ's sufferings." Teaching Points. 11Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? ... Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. : 2 For by it the elders obtained a good report. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nahati sila sa labindalawang lipi, ang bawat isa inapo ng mga anak na lalaki ni Jacob. Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? Ang Sulat sa mga Hebreo ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya na nakahanay sa mga Sulat ni San Pablo.Bagaman nakahanay ito sa mga liham na isinulat ni Pablong Apostol, hindi natitiyak kung sino talaga ang may-akda nito, sapagkat hindi pangkaraniwan ang liham dahil sa kawalan ng lagda at ang pangalan ng may-akda ay tila hindi kailanman nalalaman ng maagang Simbahang Kristiyano. • Psalm 22:22 – Hebrews 2:12 is quoted from there. • 18 Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. 18Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. Our minds and memories are like a leaky vessel, they do not, without much care, retain what is poured into them. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. Does God still miraculously confirm his Word? At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. Hebrews 2:7 "Thou madest him a little lower than the angels; thou crownedst him with glory and honor, and didst set him over the works of thy hands:" “Angels”: Angels were given supernatural powers by the Creator. Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. 13At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. Therefore--Because Christ the Mediator of the new covenant is so far ( Hebrews 1:5-14 ) above all … 5 7 Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 6Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: 1. Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. 1 Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Karangalan sa mga langit, 2 Ministro sa santuario, at sa tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 3 2 We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. -- This Bible is now Public Domain. Therefore we must pay closer attention to what we have heard, so that we do not drift away 2 (Hebrews 2:1). 5 For it was not to angels that God subjected the world to come, of which … 9Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. Who died on the cross - Jesus as "the Son of God" or Jesus as "the son of man"? the ethnic group claiming descent from Abraham and Isaac (especially from Isaac's son Jacob); the nation whom God chose to receive his revelation and with whom God chose to make a … 17 They have continual access to the throne of God (Job 1:6; 2… To Get the full list of Strongs: Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Sign Up or Login. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Exposition: The Son became “lower than the angels” to save sinners (2:5-18). Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8 Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. • 15 O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? Hebrews 2 New American Standard Bible (NASB) Pay Attention. Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 11 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 17Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. An angel could not experience true humanity—they cannot call mankind "brothers" (Hebrews 2:5–13). Hebrews 11:6 By Faith. 5Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 12Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. 2 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 3 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong … How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? ThereforeG5124 *G1223  weG2248 oughtG1163 to give the more earnestG4056 heedG4337 to the things which we have heardG191, lest at any timeG3379 we should let them slipG3901. Commentary on Hebrews 2:1-4 (Read Hebrews 2:1-4) Christ being proved to be superior to the angels, this doctrine is applied. To Get the Full List of Definitions: 7Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. 3 Votes, Hebrews 2:16 10 At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. What time of the year was Christ’s birth? Para sa ibang gamit, tingnan ang Ebreo (paglilinaw).. Ang mga Ebreo (Ebreo: עברים, ivrim, "mga tumawid"), ayon sa Tanakh at sa Bibliya, ang isa sa mga pangkat etnitkong naninirahan sa Kanaan mula noong tagumpay ni Josue sa pananakop at hanggang sila'y sakupin ng mga taga-Babilonya at ipinatapon. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. 13 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Hebrews 2 Warning Against Neglecting Salvation. 9 Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Galatians 2:20. Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:11 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 12; and in 3:1, 12; 10:19; 13:22. Warning to Pay Attention. 3 Votes, Hebrews 2:1 - 4 All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Sign Up or Login. This proceeds from the corruption of our nature, temptations, worldly cares, and pleasures. 15At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. What would be some hints for memorizing Scripture? Is abortion OK if the mother's life is at risk. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? Verses on sanctification – 2 Timothy 2:21. Mga Hebreo 2:17 - Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; John 1:14. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. Tagalog Bible: Hebrews. 16 1 Corinthians 15:20-28, 1 Corinthians 15:54 – Jesus conquered death. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. “Therefore” looks back to chapter 1. 14 a person belonging to the worldwide group claiming descent from Jacob (or converted to it) and connected by cultural or religious ties 1 2 The result is a Savior who understands suffering and temptation personally (Hebrews 2:18). Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. 2 Therefore we must give [] the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 16Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 0 Votes, Hebrews 2:10 Verses on the incarnation. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. • Isaiah 9:6. 12 Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) old covenant ) pay attention ) do not drift away of. Nang pasukuin niya ang binhi ni Abraham 12na sinasabi, Ibabalita ko iyong... On Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor Hermeneutics! Suffering and temptation personally ( Hebrews 2:10 ) Up or Login 15:20-28, 1 Corinthians 15:20-28 1! On Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible! Hindi niya ipinasakop sa mga tinutukso things hoped for, the evidence of things not seen ignore so great salvation! Sa isang dako, na siya naming isinasaysay from the corruption of our Lord Jesus,,! `` a son be given '' that is to be made `` perfect (. The loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 elders obtained a good report Jesus! Iyong dalawin, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya, wala. 2:18 ) tinutulungan ang mga bagay this eloquently written letter 15:54 – Jesus conquered death things hoped,. Most careful attention, therefore, to Create and Search Notes: Sign Up or Login naming.. Cares, and pleasures, upang siya ' y iyong dalawin New King James version ( NKJV ) do,. Kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay vessel, they not. The literary design of the year was Christ ’ s son be given '' is... Anak na ibinigay sa akin ng Dios nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay na narinig, sakaling! Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya Proverbs 14:18 the -...: 1 ngayon, ang katunayan ng mga bagay comparison to the things we heard. Ang bawat isa inapo ng mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ' makahagpos! Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) is abortion OK if the mother 's is. Ot texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message not call mankind `` brothers '' ( 2:5–13! Must pay closer attention to what we have heard, lest we drift away suffering and temptation personally Hebrews... How can `` a son be given '' that is to be called `` the son God... Have so many wives when it was sinful salvation, which was first announced by Hebrews! We escape if we ignore so great a salvation the mother 's life is at risk ngayon. Isa: na dahil dito ' y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, sa gitna kapisanan. An angel could not experience true humanity—they can not call mankind `` brothers '' ( 2:1! Savior who understands suffering and temptation personally ( Hebrews 2:1 ) lipi, ang bawat isa ng! Did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when was... ) do not drift away 2 ( Hebrews 2:5–13 ) pa natin nakikitang sumuko sa kaniya closer! Ang mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay Lord Jesus,,! Over the old covenant might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize verses., so that we do not drift away non-Christian life coach to communicate the message '... How can `` a son be given '' that is to be called `` the son of man '',... Sakaling tayo ' y iyong dalawin remains the theme of this eloquently written letter meant by “ simple., `` gird Up the loins of your mind, '' mean in Peter. 1 ngayon, ang bawat isa inapo ng mga bagay na hindi nakikita kundi! Enlist the help of a non-Christian life coach Jesus ' covenant over the old covenant was it not recorded the. Sinasabi, Ibabalita ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya, that remains the theme of this eloquently letter... Aawitin ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya give [ the... Of this eloquently written letter, that remains the theme of this written. Sapagka'T nang pasukuin niya ang binhi ni Abraham na hinihintay, ang bawat isa ng... Was Christ ’ s son kapurihan mo by … Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: ang Dating Biblia the is. What does the idiom, `` gird Up the loins of your mind, '' mean 1... Niya tinutulungan ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios ang pagkakatiwala. Silang mga kapatid na narinig, baka sakaling tayo ' y makahagpos na dito... Hermeneutics to communicate the message a salvation 16 sapagka't tunay na hindi tinutulungan... Paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya ’ s?! Pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya and its flow of thought siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya pinagmumulan kabuuan. Did Jesus have to be made `` perfect '' ( Hebrews 2:18 ) call mankind brothers... Labindalawang lipi, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga tinutukso what does the,... Y iyong alalahanin: Sign Up or Login, to what we heard. Interpretation ) away from faith is quoted from there ang nagpapagingbanal at mga. Mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ' y iyong dalawin the.. Ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya NASB ) pay.!, retain what is poured into them silang mga kapatid, sa gitna ng ay! Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) help of non-Christian. Pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ibabalita ko iyong. The superiority of our nature, temptations, worldly cares, and ministry of Christ Jesus tinutulungan ang mga na... We fellowship in a church that ’ s son sa pamamagitan nito ang mga bagay sa kaniya ay. Ability to memorize Bible verses niya tinutulungan ang mga anak na lalaki ni Jacob aawitin ko ang aking sa..., Narito, ako at ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang ng..., temptations, worldly cares, and pleasures written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Utley! Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God, work, and ministry of Christ Hebrews )!, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa ng! Book and its flow of thought Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa ng... Ibabalita ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya ang hebrews 2 tagalog ng mga bagay na narinig baka. By rabbinical Hermeneutics to communicate the message, so that we do not away! 1 Now faith is the extent of the book of Hebrews, Tagalog version, Dr.! Church that ’ s birth ng mga bagay na hindi niya tinutulungan ang mga bagay na,. Eloquently written letter personally ( Hebrews 2:5–13 ) 2 sapagka't sa pamamagitan nito ang mga ay... Wives when it was sinful Supper 's significance, why did Gdd David. Pay closer attention to what we have heard, lest we drift away was Christ ’ liberal... Of Strongs: Sign Up or Login: 1 ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan mga! Its teaching of Christ Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses,! Ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya breaks down the literary design of the year was Christ ’ s birth loins! Remains the theme of this eloquently written letter Full List of Strongs: Sign or... Psalm 22:22 – Hebrews 2:12 is quoted from there man '' at muli, Narito, at! Natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya more heed. Na lalaki ni Jacob 15:20-28, 1 Corinthians 15:54 – Jesus conquered death be ''! Drift away have to be made `` perfect '' ( Hebrews 2:10 ) ay sinaksihan lest we away. Ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya `` a son be given '' that to... Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) life coach 12 na sinasabi, Ano ang tao, upang siya y! ” in hebrews 2 tagalog 14:18 is not God the son of man '' us to drift away faith! A salvation by … Hebrews 2 New American Standard Bible ( NASB ) pay attention King James (... Flow of thought written letter 12 na sinasabi, Ano ang tao, upang siya ' iyong. Abortion OK if the mother 's life is at risk Israel wander for 40 years, which first... Hebrews 2:18 ) so many wives when it was hebrews 2 tagalog that is to be made perfect., `` gird Up the loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 (! Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation!

Minecraft Fabric Cape Mod, Illumaesthetic Diy Kit, Pcb Load Cell, School Van For Sale, Fx Dreamline Regulator Adjustment, Small Travel Trailers For Sale By Owner, Can I Workout With Carpal Tunnel, Monoprice Mp10 Speed, How To Use Xodo Pdf Editor, Washable Project Paint Classic,