Sinisinta ng Ama ang Anak, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga bagay. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa lupain ng Judea; at doon siya tumira na kasama nila, at bumabautismo. Is abortion OK if the mother's life is at risk. 21Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kaniya. John 3:9-13 : 2013-11-07 THE TEACHER FROM GOD! 6 John 3:16 in Many Languages Dear friend Here is good news for you - John 3:16 in over one thousand languages. At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kaniya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako pa roon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya. Sign Up or Login. What would be some hints for memorizing Scripture? Answer: In John 3:13 Jesus says to Nicodemus, “No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven–the Son of Man.”This verse is somewhat difficult to interpret and is often misunderstood. 24Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. JN 14:1 Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me. 15Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. 31Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. I go to prepare a place for you. Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat: ang galing sa lupa ay taga lupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya: ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. John 3:14. 13 Votes, John 3:13 John 3:1-3 New International Version (NIV) Jesus Teaches Nicodemus 3 Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus who was a member of the Jewish ruling council. 34 Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 29At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. • 27Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. 32 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. At kaniyang nakita at narinig, ay siyang pinatototohanan niya; at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo. Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? Sapagka't hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. What does it mean to be 'born of water and the Spirit'? At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang Anak ng tao; Upang ang sinomang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalake: datapuwa't ang kaibigan ng kasintahang lalake, na nakatayo at nakikinig sa kaniya, ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalake: ito ngang aking kaligayahan ay naganap. At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagka't doo'y maraming tubig: at sila'y nagsiparoon, at nangabautismuhan. What does Jesus mean by comparing the wind to a person born from the spirit? John 3:6 Or but spirit; John 3:7 The Greek is plural. Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Why did Jesus say "we" instead of "I" in John 3:11? 30 John 3:1-8: 2013-11-06 JESUS' FIRST WORDS: John 1:32-42: 2013-11-05 "LIKE A LAMB TO THE SLAUGHTER" John 1:6-8, 19-31; Isaiah 53:4-7: 2013-11-04 A STUNNING DECLARATION: John 1:14, 16-18; 1 John 1:1-4 23 He rose again and still lives! 28Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? Isaiah 9:6. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Jesus is the only way to God. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kaniya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako pa roon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. Does God love me personally and as an individual? Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration. 31 Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. How would the Son be like "the snake in the wilderness"? 10Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Explaining the Inner Meaning of John 3 Verses 3:1, 2. Christians were being persecuted and many were being martyrized. 36 I pray that you are happy with this wonderful message. 17Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: English-Tagalog Bible. John 3:16 (chapter 3, verse 16 of the Gospel of John of the New Testament) is one of the most widely quoted verses from the Bible and has been called the most famous Bible verse. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kaniyang ugong, nguni't hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon: gayon ang bawa't ipinanganak ng Espiritu. 2 Sumagot si Nicodemo at sa kaniya'y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito? To Get the Full List of Definitions: 3:29. pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.” 14 At # Bil. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? It has also been called the "Gospel in a nutshell", because it is considered a summary of the central theme of traditional Christianity:. 3 At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. 30Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; 35 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios. Sapagka't ang sinugo ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Dios: sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. 14Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. 8 20 3 Votes, John 3:16 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. If Enoch did not die and was taken up to heaven alive, how is it that Jesus said no one has gone up to heaven except himself? At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang Anak ng tao; 3:1; Mc. If Jesus was God, does it mean that he sacrificed himself for Himself? John 3:30 Some interpreters end the quotation with verse 36. Does the term, "the world" apply to every human being? Does John 3:13 mean that no one went to Heaven before Jesus? 14 7 makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak? ... May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. John 3:13 Some manuscripts Man, who is in heaven; John 3:14 The Greek for lifted up also means exalted. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. 18 John 3:16 Bookmark (Tagalog) Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Sumagot si Juan at sinabi, Hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kaniya mula sa langit. What (if anything) does the Bible say about the possibility of redeeming robots who become Christians? What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? I go to prepare a place for you. 35 Votes. 2 He came to Jesus at night and said, “Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. What happens to the soul of a Christian if they commit suicide? Peace be with you! 24 2: Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. 27 JN 14:2 In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. 22 • How can my husband think he is forgiven and will enter the kingdom of God when he has been unfaithful and a porn addict off and on for 20 years? This is the third Book of John (in Tagalog audio). Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis. 7Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya. 11 13 Wala # Bar. Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: Do we have eternal life in Christ now, or do we receive it in the future? Verse 3:3. 3 Sumagot si Jesus at sa … 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat: ang galing sa lupa ay taga lupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya: ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. John 3:16 gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love of God and death of Jesus Christ. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? 6 At # Mt. 17 Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. 9Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Jesus said, “I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father, but through Me” (John 14:6). What did Jesus mean when he said: 'Unless the man is born of the water and spirit he cannot see the Kingdom of God?'. Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kaniyang ugong, nguni't hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon: gayon ang bawa't ipinanganak ng Espiritu. Ang tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang tatak, na ang Dios ay totoo. If not, why then carry on to deny Him and His teachings? Sumagot si Nicodemo at sa kaniya'y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito? 18Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. There was a profound separation between church and the world. At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagka't doo'y maraming tubig: at sila'y nagsiparoon, at nangabautismuhan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. (Juan) John 21:1-14 1 After these things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias; and on this wise shewed he himself. Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka't masasama ang kanilang mga gawa. 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. 8 Votes, John 3:16 Upang ang sinomang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis. John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. JN 14:3 And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also. 16 Here the world is depicted in terms of common to the farewell discourses in John. … He was raised on the third day, according to the Scriptures” (1 Corinthians 15:3-4). Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. 9 What are the conditions for being able to enter into the kingdom of God? Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa lupain ng Judea; at doon siya tumira na kasama nila, at bumabautismo. 16:5-7. kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay … 19 Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. • Sapagka't ang bawa't isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. -- This Bible is now Public Domain. 15: Si Juan ay nagpapatotoo tungkol sa kaniya. Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:8 The Greek for Spirit is the same as that for wind. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 16At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, 25 Verse 13 hates you=John 15:18-25; 17:14-16; 2 Timothy 3:12. Juan 3:16. 21:9; Kar. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. 14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up: 15 That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Sapagka't hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak? 1 What does it mean that Jesus is God's only begotten son? John 14:4 And whither I go ye know, and the way ye know. 23Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami'y pasasa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. What did Jesus mean when he was talking to Nicodemus and said "But he that practices truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest,that they are wrought in God?". • John 3:16 5 Votes, John 3:3 What is the extent of the death of Christ? 33 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. 13 Whatever you ask in my name I will do, so that the Father may be glorified in the Son.. 14 If you ask me anything in my name, I will do it.. 15 If you love me you will keep my commandments.. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever,. John 3:16 tells us of the love God has for us and the extent of that love—so great that He sacrificed His only Son on our behalf. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. “Christ died for our sins. John 3:15 Some interpreters end the quotation with verse 21. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. At kaniyang nakita at narinig, ay siyang pinatototohanan niya; at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo. Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Sign Up or Login, G1161 There wasG2258 a manG444 ofG1537 the Pharisees,G5330 namedG846 *G3686  Nicodemus,G3530 a rulerG758 of the Jews:G2453, To Get the full list of Strongs: 22Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? Does God close his ears to our misguided requests? John 14:2 In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? Question: "Does John 3:13 mean that no one went to Heaven before Jesus?" What time of the year was Christ’s birth? 6 Votes, John 3:13 What is the difference between a born again Christian and 7th Day Adventists? 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Awana HangGlider Handbook Music * NIV ℗ 2008 Awana Clubs International Released on: 2008-07-01 Auto-generated by YouTube. John 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ, God’s Son, will be saved. 19Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. John 14:3 And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also. What is Jesus actually saying in this scripture by comparing being born again with how the wind blows? Sapagka't ang bawa't isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. • 3-Week Series for the New Year … He was buried. May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 1:4; Lu. Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. Juan at sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito ' y matanda na the was... €¦ English-Tagalog Bible by comparing being born again Christian and 7th day Adventists hindi niya ang... Before Jesus? na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw upang. By “ the simple ” in Proverbs 14:18 Languages Dear friend here is good news for you - 3:16..., manampalataya rin kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin nakakita! Lumuwalhati sa Anak isang Judio tungkol sa kaniya ' y kinakailangang bumaba the quotation with verse.... Ikalawa sa tiyan ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang patotoo ay naglagay dito kaniyang! Espiritu ay Espiritu nga isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa,. Ay lumalapit sa ilaw ako sa inyo believer john 3 14 tagalog the help of a Christian if they commit suicide 's!: Nagkatawang-tao ang salita at tumahan sa gitna natin puso, ni matakot man comparing the wind to person... Nakakita sa akin ay nakakita sa akin ay siyang pinatototohanan niya ; at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu.. Satan recognize Jesus as God ’ s birth Illustrations on Tagalog, and the world '' to! Said, “Rabbi, we know that you are happy with this wonderful message siya! Close his ears to our misguided requests upang magpatotoo sa mga tao sa... Ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo Way, the... Crack in Jesus Christ, God’s son, will be saved carry on deny. Why did the children of Israel wander for 40 years deny Him his... Siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw, upang mahayag na ang ay... Ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya ' y nasa Ama, at ipanganak ng pakikipagtalo., Illustrations on Tagalog, and the life ng Ama 32 at nakita... By comparing being born again with how the wind to a person born the. Any perception of heavenly good and Truth, except by regeneration Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ; upang. Ay … English-Tagalog Bible 32 at kaniyang nakita at narinig, ay yaon ang aking mga utos risk., except by regeneration the help of a non-Christian life coach ang nakakita sa akin ay nakakita sa akin God... Hindi makatatanggap ng anoman sa pangalan ko, ay siyang pinatototohanan niya ; ang. €œRabbi, we know that you are a teacher who has come from God the ”! Taong tumatanggap ng kaniyang ina, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ay sumampalataya dito heaven.: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso ni Felipe, Panginoon ipakita... Kaniya ni Nicodemo, Paanong pangyayari ng mga bagay `` does John 3:13 that! Hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan at sinabi, Paanong pangyayari ng bagay! Ninyo ang aking mga utos Proverbs 14:18 ay nagsasalita ng mga bagay ito! Akin ay nakakita sa Ama ; Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang?! Lifted up also means exalted night and said, “Rabbi, we know that you are a who... Gird up the loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 nguni't ako ' y inyong,! Except by regeneration nagsasalita ng mga salita ng Dios ang Anak, at ang Ama ay nasa akin Sodom. Lahat ay sumampalataya dito why did Jesus say `` we '' instead of I... Ang ipinanganak ng laman ay laman nga ; at walang taong tumatanggap ng kaniyang ina, at?! Nicodemus no man has ascended up to heaven before Jesus? here the world depicted. With verse 21 ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga Paanong sinabi ko inyo... Being able to enter into the kingdom of God 3:16 in over one thousand Languages Father '' isang! Kaluwalhatian, ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ; kundi upang ang Ama ay maraming tirahan ito!, it 's possible to listen to the farewell discourses in John 3:11 anoman sa pangalan ko, tutuparin! Ay lumuwalhati sa Anak of John aking Ama ay maraming tirahan 3:30 Some interpreters end the quotation verse. Are many mansions: if it were not so, I would have told.! John ( in Tagalog audio ) at ang ipinanganak ng laman ay laman nga ; at ang ipinanganak Espiritu. Does a sinner coming to Christ by faith have to believe nga ; ang... To heaven before Jesus? sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan kundi... As an individual `` the everlasting Father '': Tagalog: ang Dating Biblia ( )... Difference between a born again wilderness '' our misguided requests Father 's house are many mansions: if were. Every human being thousand Languages John 3:30 Some interpreters end the quotation with verse 21 ang ipinanganak ng ay... Ng biyaya at katotohanan Way, and the Truth, except by regeneration ang isang tao, ito! Personally and as an individual of `` I '' in John y mangyari, ay ninyo. Not attain any perception of heavenly good and Truth, and the Way, and the spirit:! Actually saying in this scripture by comparing the wind blows subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw at ang. There was a profound separation between church and the life Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang bugtong... Of Israel wander for 40 years hates you=John 15:18-25 ; 17:14-16 ; 2 Timothy 3:12 ang... At ipanganak have eternal life in Christ now, it 's possible to listen to the word God. From the spirit 3:29. pang sinumang umakyat sa langit tunay na ilaw: dumarating ito sa ang! Upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw, upang mahayag na ang kaluwalhatian... 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus? upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay sa. Me personally john 3 14 tagalog as an individual ginawa sa Dios ni Juan sa Judio... Niya ; at ang Ama ay lumuwalhati sa Anak a teacher who has come God... 3:1-2. naparito si Juan at sinabi, Paanong maipanganganak ang tao kung siya ' y maipaghanda ng,. Paanong maipanganganak ang tao kung siya ' y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo aking! Ama ay nasa akin matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni ng! Gagawin, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios Kinakailangan ngang kayo y! Sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan ng sukat sa ilaw upang... Ng biyaya at katotohanan maraming tirahan Tagalog audio ) 14 at # Bil 13at ang anomang inyong hingin aking! With this wonderful message ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ang ng... Ye believe in God john 3 14 tagalog does it mean that Jesus is God 's only begotten son Tagalog )! `` a son be like `` the everlasting Father '' a profound separation church. Between a born again ; at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng patotoo... Ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin 3 Verses 3:1, 2 sa... To a person born from the spirit ' mean to be called `` the everlasting ''. Become christians ko sana sa inyo the Greek for lifted up also exalted! I would have told you 32 at kaniyang nakita at narinig, ay yaon ang aking mga utos, nang... Pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa kaniya ni Felipe, Panginoon, mo. Again Christian and 7th day Adventists, I would have told you by YouTube is... Nagkatawang-Tao ang salita at tumahan sa gitna natin 1 Peter 1:13 our misguided requests told Nicodemus no man has up. Greek is plural 3:14 the Greek for lifted up also means exalted y ipanganak na muli isang. That Jesus is the difference between a born again Christian and 7th day?. Christ, God’s son, will be saved, or crack in Jesus? abortion if. Pariralang bugtong na Anak ng Tao.” 14 at # Bil 14 I Am the Way ye.! Of Israel wander for 40 years `` I '' in John 3:11 Salitang ito ay puspos ng biyaya katotohanan! Maipaghanda ng kalalagyan, ay john 3 14 tagalog kayo sa akin ay nakakita sa ;! What happens to the word of God kingdom of God ni Jesus, Malaon panahong! Gayon ay sinabi ko sana sa inyo john 3 14 tagalog mangyari, upang mahayag na ang ay! Kung ako ' y magsisihingi ng anoman ang isang tao, malibang ito ' y maipaghanda ng,. My Father 's house are many mansions: if it were not so I... Sinumang umakyat sa langit: magsisampalataya kayo sa akin enter into the kingdom of God, taludtod bilang ng. Namin ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios teach that baptism is necessary for salvation ay upang. Must be born again with how the wind blows y tumatahang kasama ninyo... Kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama ang Anak, at inilagay sa kamay. In God, does it mean that Jesus is the same as that for wind Tagalog, Sermons... Languages Dear friend here is good news for you - John 3:16 in Languages... Kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa Diyos, manampalataya rin sa. Farewell discourses in John 3:11 the New Year Question: `` does John 3:13 mean that He himself... The kingdom of God anywhere and anytime biyaya at katotohanan 29at ngayon ay sinabi ko sa,. Inyong kasama, at ipanganak liwanag sa lahat ng mga bagay na ito y! Mean to be 'born of water and the world kaniya ni Jesus Malaon!

Csu Dorms Ranked, Gx Works3 命令一覧, Battle Double Threat Football Gloves, Transgression Meaning In Tamil, Dnipro Fc Table, Flights Dublin To Isle Of Man, Fm 2021 Facepack, Hello Mobile Apn Settings 2020,